Har din ledningsgrupp tillräcklig kraft?

                 Är nivån av öppenhet och tillit tillräcklig för att gruppen ska kunna hantera komplicerade och kontroversiella frågor?

                 Implementeras gruppens beslut med full kraft?

                 Är kvaliteten i medlemmarnas ömsesidiga kravställande på varandra tillräcklig för att säkra excellenta prestationer?

MTE – Managerial Team Evaluation

MTE innebär en såväl strukturerad som dynamisk process för att utvärdera ledningsgruppens styrkor och svagheter när det gäller arbetsprocesser, beslutsförmåga och implementeringskraft. Evalueringsprocessen ger en klar bild av vad gruppen behöver förändra i sitt arbetssätt för att öka sin effekt, samt hur den förändringen ska genomföras.

Evalueringsprocessen inbegriper

  • ·       att svara på ett kortfattat frågeformulär
  • ·       en kortare intervju med var och en av ledningsgruppens medlemmar
  • ·       feedback till gruppens ledare och till gruppen som helhet
  • ·       en seminariediskussion för att ta fram förbättringsområden


Ledningsgruppsutveckling

Vi bistår ledningsgrupper på alla nivåer av företaget/organisationen i att utveckla den kraft som krävs för att beslut, normer, värderingar och nödvändiga förändringar ska bli effektivt implementerade i hela organisationen. Nyckelorden är: öppenhet, tillit, helhetsansvar, uppmärksamhet på effekter och ömsesidig förpliktelse mellan gruppens medlemmar.