Utveckla din ledningsgrupp

Syftet är att utveckla öppenhet, tillit, gemensamt ansvarstagande, ömsesidig kravställning och en tydlig fokusering på vilka beteenden som främjar respektive hämmar verksamheten, så att ledningsgruppen kan bli en tydlig drivande kraft i förändrings- och utvecklingsarbetet.

Under utvecklingsprogrammet kommer fokus bl.a. riktas mot ledningsgruppens förmåga att fatta beslut, hantera information, implementera strategier, leda förändring och skapa en affärsdrivande organisationskultur. Ledningsgruppens roll som stöd för den enskilde medlemmens utveckling av såväl sin verksamhet som av sig själv kommer också att lyftas fram.

Ledningsgruppsutvecklingen sker i skarpt läge, dvs. medan gruppen arbetar med en verksamhetskritisk fråga. Vi har liten tro på att insikter om generella teorier och modeller eller allmänna gruppövningar har någon större inverkan på gruppens förmåga att driva verksamheten.